top of page
Pessoas na igreja

Kush janë Adventistët e Ditës së Shtatë?

Adventistët e Ditës së Shtatë janë një familje globale të krishterësh që e mbajnë Biblën si autoritetin Themelor, e cila dallohet nga respektimi i së shtunës dhe theksi i saj në Ardhjen e Dytë (ardhjen) e afërt të Jezu Krishtit.
Ne kërkojmë të ndajmë besimin tonë te Zoti dhe angazhimin e kishës për përmirësimin e të gjitha qenieve njerëzore.
Ne jemi rreth 21 milionë anëtarë në mbarë botën. Dyert tona janë gjithmonë të hapura për komunitetin dhe për këdo që dëshiron të adhurojë në një nga më shumë se 151000 Kishat tona Adventiste të Ditës së Shtatë në mbarë botën.

Historia jonë

Mësoni se si Lëvizja e Ardhjes rreth mesit të viteve 1800 çoi në kishën globale Adventiste të Ditës së Shtatë.
Ja se si historia e pasur e saj ka ndikuar në të gjithë botën.

Misioni ynë

Për të bërë dishepuj të Jezu Krishtit që jetojnë si dëshmitarët e Tij të dashur dhe për t`u shpallur të gjithë njerëzve ungjillin e përjetshëm të Mesazheve të Tre Engjëjve në përgatitje për kthimin e Tij të shpejtë (Mat. 28:18-20; Veprat e Apostujve 1:8; Zbul. 14: 6-12).

Besimet tona

Ne mbajmë 28 besime themelore. Në çdo mësim, Zoti është arkitekti, i cili në urtësi, hir dhe dashuri të pafund po rivendos një marrëdhënie me njerëzimin që do të zgjasë përjetësisht.
Seventh-day Adventist Church - Albania, 2019
Reproduzir vídeo

When I think about Albania

bottom of page